Friday, October 28, 2016

Shri Guru Ravidas in the vanies of other saints( Hindi)Jh xq: jfonkl th vU; egkiq:’kksa dh n`f’V esaA
               
Jh çe iqT; xq: jfonkl th u flQZ Hkkjro’kZ vfirq leLr txr esa çdV gq, iq.kZ lUrksa esa mPPk dksfV ds lUr FksA vki th ,d mPp dksfV ds fo)ko] iw.kZ lUr] lkfgR;kdj] egku dfo] os tksM lekt lq/kkfjd] lR;oku] fuZHkhd ;qx iq:’k FksA vki th dh iSnk dh gqbZ bUdykch vkaèkh us ml le; ds :<+hoknh] /kkfeZd dVjiafFk;ksa o lekt esa fojks/krk iSnk djus okyksa rFkk Å¡p uhp dk ikB i<+kus okyksa dh tM+ksa dks fgyk dj j[k fn;k FkkA vki th dh ok.kh dh eèkqjrk] lR;rk rdZ iw.kZfurk ij [kjh mrjus ds dkj.k] vki th dh ok.kh ds 40 “kCn rFkk ,d “kyksd 16 jkxksa esa Jh vkfn xq: xzaFk lfgc th esa ntZ gSA xq: jfonkl th czká.kksa ds crk, gq, fujfFkZd deZ dkUMksa ds dfVj fojks/kh FksA og deZ dkUMksa] rhFkZ ;k=ksa vkfn dks csdkj o lkèkkj.k yksxksa dks ywVus dk ‘kV;a= ekurs FksA vki th dh ok.kh dh xq.kofurk dks leärs gw, rFkk vkids mBk, gq, Økafrdk;Z dneksa dk çHkko rFkk lR;rk ns[k dj vki ds ledkyhu rFkk nwljs lUrksa] egkRekvksa xq:vksa rFkk lektlq/kkjdksa us vki dh vfr ç”kalk dh rFkk bl ijeijk dks vkxs c<+kus ds ç;Ru fd, A
       xq: jfonkl th dk thoudky 25 tuojh 1377 bZå fnu jfookj iw.kZek”kh ls 6 ekpZ 1528 bZå vk;q 151 o’kZ çekf.kr fd;k x;k gSA vki th dk tUe LFkku eUMokFkhga oukjl rFkk vki pekj tkfr esa vofjr gq, FksA vki th dks jSnkl ds uke ls Hkh tkuk tkrk gSA
       xq: jfonkl th dh e”kgwjh mu ds thou dky esa dh nwj nwj QSy pqdh Fkh rFkk vki ds dbZ f”k’; cu x, FksA xq: jfonkl th dk  euksjFk çse Hkfä }kjk fujkdkj fujadkj dks çkIr gks thou eqfä çkIr djuk FkkA vki th ewfrZ iwtk dh fujFkZdk dks le>rs gq, bal ds iw.kZ fojksèkh FksA vki th ds crk, gq, Hkfä  ekxZ dh ljyrk ok lkfFkZdk dks le>rs gq, vusd çk.kh ;kfu L=h] iq:’k] lk/kkj.k yksx ] jkt/kjkus dh dbZ jkfu;ka rFkk jkts “kkfey Fks vki th ds f”k’; cu x, vkSj vki th ls lPpk ukenku ysdj eqfä dks çkIr gq,A vki th ds çfl) f”’;ksa esa iå xaxk jke] jktk ihik] egkjkuh >kyh ckbZ mQZ jRu dqekjh] mn;iqj ds egkj.kk laxk] jktk pUnz çrki] chch Hkkuerh]lUr jkuh ehjka ckbZ vkfn FksA vki th ds ledkyhu rFkk ckn esa vk, vusd egkRekvksa us vkiuh vkiuh ok.kh esa xq: jfonkl th dk oM+s vknjHkko ls ukeksYys[k fd;k gSA buesa lsa dqN lqçfl) egkRekvksa ds uke o jfonkl th dh Lrqfr esa mudh okf.k;ksa dk fooj.k fn;k tk jgk gSA
1      lUrxq: dchj th%&   vki xq: jfonkl ds ledkyhu] :<+hoknh dqfjf=;ksa ds dêj fojks/kh rFkk Økafrdkjh lUr FksA dgk¡ tkrk gSa fd vki xq: jfonkl th ds xq:HkkbZ Hkh FksA lUrxq: dchj th xq: jfonkl th ds ckjas esa vkiuh ok.kh esa fy[krs gSaA         lk/ku esa jfonkl lUr gSA
                              liqp fjf’k lks ekfuvkAA
                             fgUnw rqjd gqbZ nhu cus gSaA
                             dNq ufg ifgpkfuvkAA
             vki th fQj dgrsa gSa
                         e`xr`Luk ty NkM+ ckojsa] djks lq/kkjl vklkA
                        /kzq] çgykn] “kqdnso fivk] vkSj fi;k jfonklAA
2      lUrxq: ukHkknkl th%&       lar ukHkknkl th us lUrf”kjkse.kh xq: jfonkl ds ckjs esa viuh ok.kh esa fy[kk gS fd Jh xq: jfonkl ijeijkokfn ia[kUMks] ofgeksa dks ugha ekurs FksA og ewfrZ iwtk ds dêj fojksèkh Fks rFkk ,d fujkdkj çHkq dh HkDfr djrs FksA xq: jfonkl th lknk thou O;rhr djrs Fks rFkk dke Øks/k] vga] yksHk] eksg ikap fodkjksa dks R;kxus dk mins”k nsrs FksA lUr fç;nkl }kjk jfpr Hkxreky esa ukHkknkl th dk ;g in vafdr gSA      o.kkZJe vfHkeku rt] in jk oanfg tklq dhA
       lUnsg xzaFk [kafMu fuiw.k] okf.k fuey jSnkl dhAA
       lnkpkj Jqkfr “kkL= opu vfoj)  mpkfj;ksA
       uhj ihj fooj.k çe galfu mZ/kkfj;ks AA
       Hkxor ifØik çlkn çekxfr bfr ru ikbZA
       jkt flagklu cSfB fxvkfr ijrhr fn[kkbZAA
3      xq: ukud nso th%&
       fl[k/keZ ds lLFkkid ¼1526&1596 lEer fcå½ xq: ukud nso th xq: jfonkl th ls igus gh tksrh tksr lek x, FksA ;g nksuks iw.kZ lUr yxHkx 58 o’kZ ledkyhu jgsaA xq: jfonkl th rFkk xq: ukud th esa rhu eqykdkrsa gqbZ ,slk çekf.kr gS xq: ukud nso th tkr    &ikr dks ugha ekurs Fks rFkk vki th ds opu gS
                     uhpk vUnj uhpq tkfr fufp gwa vfr uhp
                     ukud fru ds lax lkFk] ofMvksa lks D;k jhlAA
&iqjkru tue jk[kh esa vk;k gSa %&lc L=h ukes dchj jfonkl ds ins ckcs th dh ckuhA
                              lsu csuh dh ckuh yxs xkous çse dj djA
4      lUr deZ flag %&      vki xq: xksfoUn flag th ds lekdkyhu FksA vki th us xq: jfonkl th ds ckjs ;g nksgk dgk gS] pkSng lkS rSarhl dh] ek?k lqnh ianjklA
                     nqf[k;ksa ds dY;k.k fgr] çxVs Jh jfonklAA
5      lUr vuUrkl oS’.ko%&
       vki jktk ihik th ¼tks xq: jfonkl th ds f”k’; Fks½ ds iksrs ekus tkrs gSA vki th d`r HkDr jRukoyh xzaFk esa fy[kk Fkk fd& uxj cukjlh mÙke xkÅ¡] iki u fu;sj vkoS dkÅ¡A
                     ewoka dksm u udj f<x tkbZ] ladj jke lqucS vkbZA
                     Jqkfr lqfezfr ;k esa vf/kdkjk] rgka jSnkl fy;k vkSrkjkA
6      lUr jtc nkl th%&
       vki th laUr xq: nknw n;ky ds f”k’; FksA vki th xq: jfonkl th ckjs dgrs Fks fd xq: jfonkl th czá Kkuh] f”kjkse.kh lUr Fks rFkk mUgkasus uke dk fleju djds çHkq dk vk”khZokn çkIr fd;k FkkA vki th fy[krs gS]
                     pekjh xzSe mRiuksa jSnkl] egkeqfu mRre~ czge lqefju uke]
                     rlekg d;ke tkfr dkju lusA
7      lUr /kqzonkl th%&     vki th Hkh lUr lnxq: nknw th ds çfl) f”k’;ksa esa ,d FksA vki th us 40 iqLrdas fy[kh rFkk vkiuh Hkxrukoyh egku jpuk esa 130 lUrksa dh dFkk fy[kh FkhA vki us fy[kk fd ftu ftu Hkxrksa us çse I;kj ls çHkq dh iwtk vpuZk dh] çHkq muds cl esa gks x, rFkk og lUr çHkq esa gh yhu gks x,A vki th dk dFku gS fd           jkekuUn vUxn lksHkq lksHk gfjC;kl v: NhrA
                    ,d ,d ds uke ls lc tx gksfbvk iquhrAA
                   ftu ftu Hkxrfu çhr dks] rkds cl Hk, vkfb
                   txr fof/k ihik] ?kuzk v: jSnkl dchjA
                  egk/khj fnzM ,d jl] Hkjs Hkxfr xEHkhjAA
8      egkRek ehjk ckbZ th%& vki th jktLFkku ds nks rkdroj jkt ?kjkuksa ls lEcfU/kr FkhaA tUe ls esM+rk rFkk fookg ls esokM+A vki Jh xq: jfonkl ¼jSnkl½ dh çfl) f”k’; FkhA egkRek ehjk ckbZ ¼1498&1547 bZå½ mPpdksfV dh dfo;=h Hkh FkhA ehjk th vkius xq: Jh jfonkl th dh Lrqfr esa dgk gS]
¼v½    esjh eu yksxks xq: lks] vc u jgqxh vVdhA
       xq: fefy;k jSnkl th egkus] nhuh Kku dh xqV dhAA
¼c½    jk.kk th js nwnk th yks ckbZ ehjk cksfyvks jsA
       lUrksa dks vejkiqj ckl] chtk ujd dh [kkuk jsAA
       yka> ik[kkot os.kq okftvk >kyj yksa >adkjA
       dka”kh yxj uk pkSd lk euS xq: fefy;k jSnklAA
¼t½    xq: jfonkl feys eksgs iwjs /kwj ls dye fHkMhA
       lrxq: lSu nb vc vkds] tksr esa tksr jyhAA
¼>½    okjkulh ds ?kkV iS fQj xq: fefy;k jSnkl
¼i½    ehjk dks xksfoUn feY;k th] xq: fefy;k jSnklA
¼Q½    jSnkl lar feys eksfg lrxq: nhUgh lqjr lgnkuhA
¼j½    xq: fey;k egkus jSnkl] uke ugh NksMw
¼;½    ehjka ejkBs ekjus jk.kk jksfivks tkyA
       fo’k fovkis u okiqjh /ku Hkxoku jfonkl
9      Hkxr /kUuk th%&
       vki ,d mPp dksfV ds lUr FksA vki th dh ok.kh vU; HkDrksa dh ok.kh ds lkFk Jh xq: xzaFk lkfgc esa vafdr gSA vki Jh xq: jfonkl th dh Lrqfr esa fy[krs gSa 
       jfonkl MqoUrk Mksj fufr] frfu O;kxh ekvkA
       çxV gksvk lk/k lax gfj njlu ik;kAA
10     dYyw dfo%&
       vki th Hkê dylgkj ds uke ls Hkh tkus tkrs gSA vki th dh ok.kh Hkh Jh xq: xzaFk lkfgc esa nwljs lUrksa] HkDrks] xq:vksa] egkRekvksa dh ok.kh ds lkFk lq”kksfHkr gSA vki th Jh xq: jfonkl okjs fy[krs gSA
       dy;qx çek.kq ukud xq: vaxn vej dgkbvksA
       Jh xq: jktw vfopqy vVqy vkfn iq:f[k QjekbvksAA
       xq.k xkos jfonklq Hkxrq tSnso f=ykspuA
       ukek Hkxrq dchj lnk xkfofg leyskpuAA
¼ii½   xq: jkenkl th%&
       vki fl[k iaFk ds pkSFks xq: FksA vki dh vkfn xq: xzaFk ds jfprk xq: vtqZu nso th ds firk rFkk xq: FksA vki th dh laxr esa vkdj dbZ lk/kq] lU;klh] ;ksxh] riLoh çHkq dh vly Hkfä  esa yhu gks dj eqDfr dks çkIr gq,A vki th xq: jfonkl th dh Lrqfr esa fy[krs gS]
¼v½    jfonkl pekj mLk~frr djs gfj dhjfr fue[k bd xk;A
       ifrr tkr mre~ Hkbvk] pkj cju i, ix vk,AA
¼c½    ukek] tSnsm dchj f=ykspu vkmqtkfr jfonklw pfevkj pefjvkA
       tks tks feys lk/kq tu laxr] /kuq /kUuk tV lsuq fefyvk gj nbZvkAA
12     xq# vtqZu nso th%  vki th fl[k iaFk ds ikpoas xq: rFkk NVs xq: Jh xq: gjxksfoUn jk; ds firk FksA vki th Jh xq: vkfn xzaFk ds jfprk FksA vki th xq: jfonkl th dh ç”kalk djrs gq, xq: xzaFk lkfgc th fy[krs gSA   ¼v½       dchj f/kvkbZvks ,d jax] ukenso gfjthvksa olfg laxA
              jfonklq f/kvk,s çHkq vuwi] xq:] ukud nso xksfoUn :iAA
¼u½           Hkyks dchjq nklq nklu dks mRre lsu tu ukbZA
             Åp rs Åp uke nsÅ lenjlh jfonkl Bkdwj okf.kvkbZAA
13     HkkbZ xqjnkl Tkh%       vki  th ,d mPp dksfV ds fo)ku o dfo FksA vki th dks Jh xq:  vejnkl] Jh xq:  jkenkl]Jh xq: vtqZunso] Jh xq: gjxksfoUn th dh laxr çkIr gqbZ A lkfgc Jh xq: vtZqunso] th ds fy[kokus ij HkkbZ xqjnkl th us gh vkfn xq: xzaFk lkfgc 1661 foå lå esa fy[k dj lEiw.kZ fdvk FkkA HkkbZ xqjnkl th vuqlkj xq: jfonkl th dk ntkZ ekuork esa ogqr Åpk gSA vki xq# jfonkl th ds ckjs es fy[krs gSA
       Hkxr Hkxr tx oftvk] pgq pDdk ns fop pesjVkA
       ikuk xUMs jkg fop dqyk /kje Mks, Mksj lesVk
       ftÅ dj eSys phFkMs ghjk ykyk veksyq iysVkAA
       pgqa oj.kka minslq nk fxvku f/kvku dfj Hkxfr lgsVkAa
       dfM dlhjk lÅfivks jfonkl dh HksVk
       ukof.k vkbvk laxq fefy cukjl dj xaxk osVkAA
       yxk iqj”kq vHkhp nk fMBk pfyrq vpjt vesVkAA]
       Hkxr tuk gfj eka fiÅ osVkAA
14     lUr fç;nkl th%      vki dh lUr ukHkknkl th ds f”k’; FksA vki dh Jh xq: jfonkl ckjs  vkuh fVIi.kh esa fy[krs gSA ÞLokeh Jh 108 jSnkl th dh foey ok.kh lansg dh xzaFkh vksa ds [kksyus es cMh gh fuiq.k rFkk lnkpkj] vkSj “kkL= ds vfo:) ¼vuqdwy½ gSA nw/k vkSj ty ds foosd esa çoh.k ls] rFkk foosdh glks ¼egu Hkkoks½ ds vius gn; esa vki ds cpuksa dks /kkj.k fdvk gSa Þ ¼Hkxreky½
Hkfo’; iqjk.k%
        Hkfr’; iqj.k ds jfprk us Hkkjr ds dbZ lUrksa ds thou ckjs vkius vfr lqanj fopkj çdV fd, gS ogk mUgksaus Jh xq: jfonkl th ds vkjs esa Hkh dkQh Åpsa fopkj çdV fd, gSA mUgksaus xq: jfonkl th ckjs esa  fy[kk gS fd &        peZdkj xzsgaas tkr fnorh; fiaxyk ifrA
              eudke; ru;ks jSnkl fbfr fofrAA
              iwjh dka”kh lekxevk eohj jke rije~Aa
              ftrok er fooknsu “kadjk vkpk;Z HkkorAA
              Rkoks fookoj/k Hkonls jkra erkrjSAA
              ifjtr gl jSnkl rokr fnl;q reAA
              jkekuUn eqikxqe; ml; f”k”;ro~ ekxrs A
                                                 bZ- gsejkt QkSalk     
                                                vxztsfDV bfUtfu;j ¼ls-fu-½   
lUneZ xzUFk
1      Jh xq: jfonkl ¼thou vrs fdjrka&iatkch Hkk’kk½
       Mkå ys[kjkt ijokuk 1138] lSdVj 23 ch punhx<+
2      dchj thou pfj=     egar xaxk”kj.k “kkL=h
       lh 23@5 dchj pkSjk eB okj.klh 22100@
3      xq: jfonkl
       dk”khkFk mik/;k;
       jk/kk Lokeh lrlUx C;kl fty ve`rlj
4      ehjk çse nhokuh
       ohjsUnz lsBh
       jk/kk Lokeh lrlax C;kl ftyk ve`rlj


                                                       bZ- gsejkt QkSalk      
                                                vxztsfDV bfUtfu;j ¼ls-fu-½   
                                                                   

    Dated 28-102016No comments:

Post a Comment